REKLAMAČNÍ ŘÁD

společnosti Hugo Freund & Co, s.r.o.

Tento reklamační řád je platný a účinný od 1.6.2021 a vztahuje se na uzavírání veškerých kupních smluv mezi společností Hugo Freund & Co, s.r.o, Golčova 486, Kunratice, 148 00 Praha 4, dále jen „Prodávající“ nebo „Společnost“), a koncovým zákazníkem – spotřebitelem (dále jen „Kupující“) realizovaných v kterékoli provozovně (prodejně) Prodávajícího včetně internetového obchodu provozovaného na stránce www.hugofreund.com (dále jen „Prodejní síť Hugo Freund & Co. s.r.o.“), a je nedílnou součástí každé kupní smlouvy uzavřené mezi Prodávajícím a Kupujícím (dále jen „Kupní smlouva“), pokud se strany výslovně nedohodly na odchylné úpravě.

I. Právo na uplatnění reklamace

 1. Kupující, který je právnickou osobou a také fyzická osoba, která realizuje objednávku v souvislosti se svou samostatně výdělečnou činností, je pro účely tohoto reklamačního řádu považován za podnikatele (dále jen „Podnikatel“). Za Podnikatele je považován také Kupující, jehož objednávky výrazně přesahují množství obvyklé pro běžné užívání. Kupujícím, kteří jsou zároveň Podnikateli, nenáleží práva vyplývající z tohoto reklamačního řádu, přesahující práva stanovená v příslušných právních předpisech.
 2. Zboží, u kterého se vyskytne vada v záruční době (s výjimkou případů uvedených v Občanském zákoníku) je možno reklamovat. Reklamaci musí Kupující uplatnit bez zbytečného odkladu ihned po zjištění vady. Reklamaci je možno uplatnit na vady vzniklé v průběhu záruční doby prokazatelně chybou výroby, technologického postupu, popřípadě jiných skutečností stanovených zákonem.
 3. Práva Kupujícího z vadného plnění (dále jen „reklamace“) musí být uplatněna v souladu s tímto reklamačním řádem. Záležitosti tímto reklamačním řádem neupravené se řídí právním řádem České republiky.
 4. Kupující je povinen dodržovat obecně známá pravidla při používání zboží zakoupeného u Společnosti (křehkost šperků a hodinek) a také podmínky stanovené v záručním listě nebo návodu na používání, který je dostupný na internetové stránce společnosti (NÁVOD NA POUŽÍVÁNÍ ŠPERKŮ

Vážený zákazníku,

děkujeme Vám, že jste se rozhodl zakoupit šperk e-shopu nebo v prodejně naší společnosti Hugo Freund & Co. s.r.o.. Věříme, že s ním budete spokojen, a že se stane důkazem Vašeho dobrého vkusu a elegance.

Při užívání šperků Vám doporučujeme dodržovat dále uvedené zásady a podmínky. Jenom tak Vám budou šperky dlouhodobě sloužit a zdobit Vás. Budou Vám tak přinášet stálou radost a potěšení.

Záruční podmínky, vyplývající z příslušných ustanovení zákonů č. 89/2012 Sb., občanský zákoník a č. 634/1992 Sb., o ochraně spotřebitele, oba v platném znění, a z Reklamačního řádu prodejce, se vztahují na vady výrobku, které vznikly v průběhu záruční doby prokazatelnou chybou výroby nebo skrytou vadou technologického postupu.

Záruční podmínky se nevztahují na vady šperků, vzniklé v důsledku opotřebení způsobené obvyklým nebo nadměrným užíváním, jako jsou např. oxidace, povrchové poškrábání, otěr zlacení a rhodiování.

I po záruční době 24 měsíců doporučujeme šperk, zejména šperky společenské, večerní, zvláště s pravými kameny nebo i jinak komplikovaně konstruované, svěřit do péče odborníka-zlatníka k běžné kontrole a vyčištění. Veškeré opravy poškozených šperků svěřte odborné zlatnické provozovně.

Používejte šperky pouze k účelům, ke kterým jsou určeny, tj k večerním nebo společenským událostem, k dennímu nošení.

Při výběru šperku pečlivě volte podle účelu užití, frekvence a místa užívání šperku jeho velikost, délku, hmotnost přiměřenou účelu užívání, druh uzavíracích systémů vč. případných pojistek, povrchovou úpravu, barevnost atd.

Po užití šperku jej otřete suchým jemným hadříkem (pozor na zatržení !) a uložte jej na místo k tomu určené, tj. do šperkovnice, do nákupní krabičky apod. Šperky, zejména duté nebo ty, které jsou náchylné na zatržení, na noc odkládejte.

Všechny šperky jsou křehké, při jejich výrobě neplatí žádné technické ani technologické normy, proto nejsou stanoveny obecné limitní hodnoty pro udržitelnost v tlaku, tahu, zkrutu, ohybu atd., ale každý kus šperku má, zejména vzhledem ke své hmotnosti, tvaru a konstrukci, svoje vlastní limity v tahu, tlaku, ohybu a zkrutu, jejichž překročení způsobí vždy poškození či deformaci šperku.

Šperky vyrobené ze slitin drahých kovů, zejména zlatých, jsou před uvedením na trh vždy vystaveny kontrole ryzosti a složení slitin ve státní zkušebně (Puncovní úřad), jejíž výsledek je doložen vyražením puncovních, výrobních a ryzostních značek na výrobek; u takových výrobků lze prakticky vyloučit vadu materiálu.

Poškození šperků, způsobená kupujícím nebo třetí osobou, byť neúmyslně či dokonce nevědomě, jako jsou např. oděrky, rýhy, promáčkliny, přetržení, překroucení či jiné deformace, odlomení části, stržení závitu, vyražení či rozbití kamenů či perel, praskliny, skvrny atd., nelze považovat za vady výrobku, na které by se vztahovaly záruční podmínky podle zákona a Reklamačního řádu prodejce. Je třeba mít na paměti, že zlato i stříbro (i ve slitinách) jsou poměrně měkké kovy a jsou náchylné k poškození při jakémkoliv mechanickém působením na výrobek, že pravé kameny či polodrahokamy jsou velice křehké, i když zpravidla vykazují vysokou tvrdost.

Stejně tak i veškeré další materiály, používané při výrobě šperků jako základní materiál, např. ocel (zejména jejich leštěné části) nebo jako komponenty, jako jsou např. pravé i syntetické drahokamy i polodrahokamy, korály, perly i jejich napodobeniny, skleněné komponenty, z textilních materiálů nebo i nití, oceli, smaltu, laků atd., jsou vždy křehké a choulostivé a je třeba s nimi zacházet velice opatrně a šetrně při jejich používání.

Rozhodně se šperky nemají používat při těžké manuální nebo znečišťující práci, např. práce na zahradě, s chemikáliemi včetně mytí nádobí apod., v mořské nebo silně chemicky upravované vodě nebo v termálních lázních, saunách, v toxickém nebo sirnatém prostředí, při aplikaci kosmetických prostředků a léků-mastí, sprejů, při barvení vlasů apod., nebo při některých volnočasových aktivitách, kdy hrozí zašpinění, mechanické poškození nebo kontaminace agresivním potem.

Šperky s koženými nebo textilními komponenty, s lepenými kameny nesmí přijít do styku s jakoukoliv vodou nebo vlhkostí vůbec.

Zvláště je třeba ochraňovat před mechanickým působením, zejména před nárazem, ty části šperku, kde jsou připevněny kameny, perly a další ozdoby.

Náchylné k mechanickému poškození jsou všechny zapínací systémy i jejich části, jako jsou např. karabiny, pérové kroužky, náušnicové patenty, jazýčkové uzávěry, panty a další. Postupná ztráta pružnosti celozlatých uzávěrů není výrobní vadou; takové uzávěry, zejména částečně nebo úplně nefunkčí, je třeba čas od času nechat tzv. napružit u odborníka-zlatníka.

Šperky je vhodné nasazovat až po aplikaci kosmetických přípravků a až po oblékání.

Oxidace, neboli černění stříbrných šperků, byť i zlacených, není výrobní vadou. Jde o přirozenou chemickou reakci způsobenou výskytem různých chemických sloučenin, zejména síry v ovzduší, působením sloučenin, obsaženým v lécích, kosmetických přípravcích, pracích a úklidových prostředků ale i prašného prostředí. K uvedení šperku do původního stavu stačí jeho vyčištění přípravkem k tomu určeným.)

 1. . V případě nedodržení uvedených podmínek a pravidel nemůže být reklamace uznána.

II. Odpovědnost prodávajícího

 1. Prodávající při prodeji zboží Kupujícímu odpovídá za to, že prodávané zboží je při převzetí Kupujícím v souladu s Kupní smlouvou, a že má odpovídající jakost, množství, míru a hmotnost, která byla deklarována Prodávajícím, že zboží je prosto vad a odpovídá příslušným právním předpisům.
 2. Prodávající odpovídá za vady, které má prodané zboží při převzetí a vůči spotřebitelům také za vady, které se vyskytnou v záruční době, tj. ve lhůtě 24 měsíců od převzetí zboží Kupujícím. Prodávající neodpovídá za vady, které vznikly po převzetí zboží v záruční době v důsledku skutečností uvedených v článku IV., odst. 2. Reklamačního řádu.
 3. Kupující má právo při uzavření Kupní smlouvy v prodejně Společnosti na tzv. předprodejní servis ze strany Prodávajícího, při kterém je jeho nově zakoupené zboží před ním překontrolováno, předvedeny jeho funkce a deklarováno, že zboží je bez poškození a zjevných vad.

III. Uplatnění reklamace

 1. Kupující má právo uplatnit reklamaci u Prodávajícího v kterékoliv prodejně Prodejní sítě Hugo Freund & Co. s.r.o., v níž je přijetí reklamace možné s ohledem na sortiment prodávaného zboží, s výjimkou zboží zakoupeného v mimoradne sleva ci doprodeji stay kolekce, které doporučuje Společnost reklamovat pouze v těchto prodejnách, případně i v sídle Společnosti. Reklamaci lze rovněž uplatnit u osoby, která je k tomu určena v potvrzení, které Prodávající Kupujícímu vydal, na účtence či v servisním listě, je-li určená osoba v místě Prodávajícího nebo v místě Kupujícímu bližším.
 2. Reklamaci zboží lze uplatnit osobně v prodejně Společnosti nebo zasláním poštou či jiným přepravcem. Reklamované zboží musí být čisté, zbavené všech nečistot a v souladu s hygienickými předpisy nebo obecnými hygienickými zásadami. V opačném případě může být reklamace zamítnuta.
 3. Při osobním uplatnění reklamace v prodejně Společnosti vyplní Prodávající podle dispozic Kupujícího reklamační list (Reklamace spotřebitelů), jehož jedno vyhotovení obdrží Kupující. Správnost vyplněných údajů potvrdí Kupující svým podpisem.
 4. Při vyřizování reklamace zasláním musí být zboží důkladně zabezpečeno, aby nedošlo v průběhu přepravy k jeho poškození, zásilka by měla být viditelně označena slovem „REKLAMACE“ a odeslána na shora uvedenou adresu sídla Prodávajícího: Golčova 486, Kunratice, 148 00 Praha 4. Za poškození zboží, způsobené během přepravy v důsledku nedostatečného zabezpečení zasílaného zboží, neodpovídá Společnost. Současně je Kupující povinen zaslat spolu se zbožím řádně vyplněný a podepsaný formulář Průvodní list (formulář naleznete na www.hugofreund.com zde ), nebo alespoň odkaz na termín elektronického odeslání formuláře e-mailem; v tom případě tento odešlete na e-mail adresu 8@hugofreund.com (zboží zakoupené přes eshop) nebo 8@hugofreund.com (zboží zakoupené v kamenných prodejnách), spolu s odkazem na termín odeslání zboží. Průvodní list musí obsahovat přesné kontaktní údaje Kupujícího (jméno, korespondenční a e-mailová adresa, telefon), identifikaci reklamovaného zboží (č. objednávky e-shopu, č. faktury (eshop) či paragonu (č. daňového dokladu), název a č. zboží, popis stavu zboží, známky opotřebení a poškození zboží-oděrky, rýhy, promáčkliny, praskliny, přetržení, odlomení části atd.), popis vytýkané vady zboží, požadavek na způsob řešení reklamace, podpis a datum. Na základě těchto údajů vyplní Prodávající po příjmu reklamovaného výrobku reklamační list (Reklamace spotřebitelů). Za okamžik uplatnění reklamace se považuje okamžik, kdy Prodávající obdržel od Kupujícího reklamované zboží.
 5. Kupující je vždy povinen prokázat, že reklamované zboží bylo zakoupeno u Prodávajícího, a to buď předložením prodejního dokladu (paragon, faktura) nebo záručním listem, popř. jiným věrohodným způsobem.

IV. Lhůty pro uplatnění reklamace

 1. Kupující s výjimkou Podnikatele je oprávněn uplatnit reklamaci ve lhůtě 24 měsíců od převzetí zboží Kupujícím. V případě poskytnutí zvláštní mezinárodní záruky ze strany výrobců zboží prodávaného, zavazuje se Společnost tuto mezinárodní záruku rovněž garantovat, když její lhůta je uvedena na příbalovém materiálu konkrétního zboží. Po uplynutí těchto lhůt nelze právo z vad u Prodávajícího uplatnit, ledaže se smluvní strany dohodnou jinak. Společnost v souladu s příslušnými ustanoveními občanského zákoníku neposkytuje záruku za jakost nad rámec svých zákonných povinností a nad rámec mezinárodní záruky zboží garantované výrobcem.
 2. Prodávající neodpovídá za vady zboží:

a) pro které byla poskytnuta sleva z ceny zboží,

b) které vznikly v důsledku opotřebení zboží jeho obvyklým nebo dokonce nadměrným užíváním,

c) o kterých Kupující před převzetím zboží věděl,

d) způsobené Kupujícím, klasifikované jako poškození zboží, zejména mechanickým působením na výrobek (náraz, úder, přetržení, zlomení), chemickým působením a nesprávným používáním výrobku, které je v rozporu s obecně známými pravidly a také s podmínkami pro užívání zboží stanovené v servisním listu nebo v návodu na používání (např. vniknutí vody do hodinek, které nejsou deklarovány jako vodotěsné apod.),

e) jakkoliv upravované Kupujícím nebo třetí stranou.

Za vadu nelze také považovat případ, kdy výrobek doslouží v důsledku užití či běžného opotřebení úměrného délce a způsobu užívání.

 1. Uplatní-li Kupující vůči Prodávajícímu vadu oprávněně, neběží lhůta pro uplatnění práv z vadného plnění po dobu, po kterou je zboží v opravě a kupující je nemůže užívat, tj. ode dne uplatnění reklamace do dne, kdy Kupující byl povinen výrobek po opravě převzít.
 2. Kupující bere na vědomí, že v případě výměny zboží nebo jeho části v rámci vyřízení reklamace neběží nová lhůta pro uplatnění práv z vadného plnění.
 3. Projeví-li se vada v průběhu šesti měsíců od převzetí, má se za to, že věc byla vadná již při převzetí, pokud se neprokáže opak. Toto ustanovení se neuplatní vůči Podnikatelům.

V. Vadné plnění jako nepodstatné porušení smlouvy

 1. Jde-li o vadu, kterou lze odstranit, má Kupující právo, aby byla bezplatně, včas a řádně odstraněna. Prodávající je povinen vadu bez zbytečného odkladu odstranit. Není-li to vzhledem k povaze vady neúměrné, může Kupující požadovat výměnu věci, nebo týká-li se vada jen součásti věci, výměnu součásti. Není-li takový postup možný, může Kupující žádat přiměřenou slevu z ceny věci nebo od kupní smlouvy odstoupit.
 2. V případě, že jde sice o vady odstranitelné, avšak Kupující nemůže pro opětovné vyskytnutí vady po opravě nebo pro větší počet vad věc řádně užívat, má Kupující právo na výměnu věci anebo má právo od Kupní smlouvy odstoupit. O opětovné vyskytnutí vady po opravě jde tehdy, jestliže se stejná vada, která byla v záruční době již nejméně dvakrát odstraňována, opětovně vyskytne. Větším počtem vad se rozumí takový stav, kdy má reklamovaná věc v době uplatnění práva z odpovědnosti z vad alespoň čtyři různé odstranitelné vady. O stejné vadě lze hovořit za situace, že vada má stejné projevy ve vlastnostech věci, není však podstatné, jakým způsobem byla vada odstraňována. O stejnou vadu se nejedná, projeví-li se na věci po předchozí opravě jiná než dosud reklamovaná vada.

VI. Vadné plnění jako podstatné porušení smlouvy

 1. Jde-li o vadu, kterou nelze odstranit a která brání tomu, aby věc mohla být řádně užívána jako věc bez vady, má Kupující právo na výměnu věci anebo má právo od Kupní smlouvy odstoupit.
 2. Jde-li o jiné neodstranitelné vady (které nebrání tomu, aby věc mohla být řádně užívána jako věc bez vady) a nepožaduje-li Kupující výměnu věci, má Kupující právo na přiměřenou slevu z ceny věci nebo může od Kupní smlouvy odstoupit.

Vyřízení reklamace

 1. Prodávající je povinen o reklamaci rozhodnout ihned, ve složitějších případech do tří pracovních dnů. Do této doby se nezapočítává doba potřebná k odbornému posouzení vady.
 2. Reklamace včetně odstranění vady musí být vyřízená bez zbytečného odkladu, nejpozději do 30 dnů ode dne uplatnění reklamace, pokud se Prodávající s Kupujícím nedohodne na delší lhůtě. Marné uplynutí této lhůty se považuje za podstatné porušení Kupní smlouvy.
 3. Kupující má právo být ze strany Prodávajícího aktivně informován o průběhu reklamace, resp. o datu ukončení reklamačního řízení, pokud Kupující pro tento účel uvede na reklamačním protokolu kromě svého telefonického spojení i svojí emailovou adresu, v případě, že takovou disponuje. Kupující ovšem bere na vědomí, že se musí i sám o výsledku vyřízení své reklamace zboží zajímat (a to telefonickým dotazem, emailovou korespondencí nebo osobní návštěvou předmětné provozovny apod.).
 4. Kupující je povinen převzít si reklamované zboží do 30 dnů ode dne, kdy měla být reklamace nejpozději vyřízena, po této době je Prodávající oprávněn účtovat si přiměřené skladné ve výši 28,-Kč denně. Nevyzvedne-li si Kupující zboží ani v náhradní lhůtě 1 měsíce, o které bude Prodávajícím vyrozuměn, je Prodávající po uplynutí lhůty šesti (6) měsíců ode dne, kdy byl Kupující povinen si zboží vyzvednout, oprávněn zboží prodat. Dojde-li k prodeji nevyzvednutého zboží a výtěžek z prodeje bude vyšší než náklady spojené s uskladněním a náklady na uskutečnění prodeje, tak Prodávající je povinen vyplatit zbytek výtěžku z prodeje Kupujícímu. Stejná práva má Prodávající bez vyrozumění Kupujícího i tehdy, pokud je Kupující nesnadno dosažitelný nebo nehlásí-li se. Prodávající je oprávněn zboží nevydat, dokud nebude uhrazena celá částka skladného.

Závěrečná ustanovení

 1. Tento reklamační řád je Kupujícím k dispozici v písemné podobě ve všech provozovnách Společnosti i v elektronické podobě na www.hugofreund.com Prodávající upozorňuje, že Kupující může najít podrobnější úpravu uplatnění svých práv v Občanském zákoníku.
 2. Tento reklamační řád se nevztahuje na zboží, které zákazník obdržel od Společnosti v kterékoliv prodejně Společnosti bezúplatně nebo za symbolickou 1Kč. Takové zboží splňuje podmínky darovací smlouvy a nelze na něj uplatňovat žádná práva spotřebitele dle platné legislativy.
 3. Vztahy a případné spory, vzniklé na základě Kupní smlouvy, budou řešeny výhradně podle práva České republiky u příslušných soudů České republiky, nebo případné spory mezi Společností a Kupujícím lze řešit také mimosoudní cestou. V případě, že dojde mezi Prodávajícím a spotřebitelem ke vzniku spotřebitelského sporu z Kupní smlouvy, který se nepodaří vyřešit vzájemnou dohodou, může spotřebitel kontaktovat subjekt mimosoudního řešení sporu, kterým je například Česká obchodní inspekcewww.adr.coi.cz ; adr@coi.cz . Nežli bude přistoupeno k mimosoudnímu řešení sporu, tak Společnost doporučuje Kupujícímu nejdříve využít kontakt na vedení společnosti Hugo Freund & Co. s.r.o., 8@hugofreund.com pro objasnění či případně pro vyřešení nastalé situace.

Georgij Salin v. r.

jednatel a generální ředitel Hugo Freund & Co. s.r.o.

Kam to integrovat?

 1. Šperkem se rozumí šperky, klenoty a další zboží, které je předmětem Kupní smlouvy nebo Smlouvy o dílo.

  Použité materiály a související upozornění
 2. Šperky jsou vyráběny ze zlata a drahých kovů, diamantů, drahých kamenů a přírodních perel. Všechny materiály použité pro jejich výrobu procházejí pečlivou kontrolou kvality. Veškeré šperky jsou označeny platnými Státními puncovními značkami, které dokládají, že jsou vyrobeny z materiálů, které odpovídají platným evropským normám.
 3. Při nošení šperku se u některých lidí může objevit alergická reakce na zlato a drahé kovy, která se projevuje zejména změnou barvy kůže nebo vyrážkou v okolí místa nošení. Tento jev není způsoben vadou materiálu nebo šperku a Společnost za něj nenese žádnou zodpovědnost. V případě výskytu alergie doporučujeme navštívit lékaře.
 4. Vlivem vnějších vlivů působících na šperk může dojít k tomu, že některé jeho části dočasně změní svoji původní barvu. Příčinou mohou být například čisticí prostředky, kosmetické přípravky, ale i Váš aktuální zdravotní stav či Vámi užívané léky. Ani v tomto případě se nejedná o vadu šperku a důvod k reklamaci. Pro uvedení šperku do původního stavu stačí nechat jej u Společnosti odborně vyčistit.
  Článek 3

Správné zacházení se šperky

 1. Šperk je křehký umělecký předmět, který může být nežádoucím zacházením nevratně poškozen. S ohledem na to Vám důrazně doporučujeme dbát při jeho nošení a dalším zacházeni s ním níže uvedených pokynů.
 2. Šperk odkládejte při jakékoli náročnější domácí práci či fyzické aktivitě. Vyhnete se tak mechanickému či chemickému poškození šperku, zejména poškrábání, přetržení řetízku, uštípnutí nebo vypadnutí kamene z důvodů poškození obruby a krapen, které drží kámen na svém místě.
 3. Šperky nevystavujte působení chemických látek,
 4. Cisticích prostředků a kosmetických přípravků, jako jsou např. lak či barva na vlasy.
  Šperkům také nesvědčí chlorovaná, slaná či silně mineralizovaná voda. Šperk chraňte také
  před náhlými změnami teplot.
 5. Na noc doporučujeme šperky sundat a odkládat je stranou. Zabrání se tím nechtěnému
  poškození šperku během spánku. Riziko hrozí zejména u jemných šperků, jako jsou
  náušnice, náramky, řetízky nebo klenoty s perlami.
 6. Šperky ukládejte tak, abyste zabránili jejich kontaktu s tvrdými, drsnými a ostrými
  předměty včetně kontaktu mezi jednotlivými šperky samotnými. Předejdete tak jejich poškrábání či jinému poškození. Doporučujeme je odkládat do originální krabičky, šperkovnice nebo do měkkého látkového sáčku.
  Článek 4
  Specifika některých druhů šperků
 7. Perly jsou vytvářeny ústřicemi (mořské perly) a perlorodkami (sladkovodní perly). Je proto
  zcela přirozené, Že obsahují různé nerovnosti, tvarové asymetrie a odlišné barevné odstíny. Tato přirozená specifika nejsou důvodem k reklamaci. Perly dlouhodobě nevystavujte světlu ani příliš nízkým či vysokým teplotám. Vyvarujte se kontaktu perel s čisticími prostředky a kosmetickými přípravky, které stejně tak jako přístroje vydávající teplo, mají negativní vliv na jejich lesk. Perlám nesvědčí ani dlouhodobější kontakt s lidským potem. Výrazně nežádoucím prostředím je bazén, sauna i kryosauna/solárium. Pro vyčistění perel použijte pouze jemný vlhký hadřík.
 8. Šperky jsou vhodné pro děti od 3 let věku. To platí i pro dětské šperky. Předškolní děti nikdy nenechávejte se šperky bez dozoru. Obsahují malé části, které mohou být polknuty nebo vdechnuty.
  Článek 5
  Specifika úpravy nebo opravy šperku

1. V případě požadavku na úpravy nebo opravy šperku, který je možné splnit pouze výrobou

nového kusu stejného modelu, se může výsledná celková hmotnost kamenů lišit od původní hmotnosti kamenů v rozsahu +/- 3,5%. a hmotnost zlata o +/- 0,35g.

Článek 6
Čištění a servis
1. Aby si šperk zachoval stále svůj původní vzhled a vlastnosti, doporučujeme nechat ho

jednou ročně odborně vyčistit a zkontrolovat. Naši zkušení odborníci šperk odborně vyčistí a zkontrolují, zda uchycení drahých kamenů nevykazuje žádné poškození.

Článek 7

6.4. Při převzetí zboží od přepravce je kupující povinen zkontrolovat neporušenost obalů zboží a v případě jakýchkoliv závad toto neprodleně oznámit přepravci. V případě shledání porušení obalu svědčícího o neoprávněném vniknutí do zásilky nemusí kupující zásilku od přepravce převzít. Podpisem dodacího listu kupující stvrzuje, že zásilka zboží splňovala všechny podmínky a náležitosti a na případnou pozdější reklamaci ohledně porušení obalu zásilky nemůže být brán zřetel.

6.5. Další práva a povinnosti stran při přepravě zboží mohou upravit dodací podmínky prodávajícího.

Hugofreund.com vraceni zboží

VRÁCENÍ ZBOŽÍ

Zboží zakoupené přes náš e-shop na www.hugofreund.com nám jako spotřebitel (soukromá osoba) můžete vrátit bez udání důvodu ve lhůtě 14 dnů ode dne jeho převzetí (v případě, kdy je předmětem kupní smlouvy několik druhů zboží, nebo dodání několika částí, běží tato lhůta ode dne převzetí poslední dodávky zboží).

Za účelem urychlení celého procesu Vás prosíme o dodržení následujícího postupu:

 • Vrácené zboží pečlivě zabalte, přiložte k němu poskytnuté doklady vztahující se ke zboží (jako návod na obsluhu u hodinek, certifikáty šperků a atd.) a spolu s vyplněným a podepsaným formulářem pro odstoupení od smlouvy, který naleznete na našich webových stránkách zde - nám vše zašlete zpět na adresu sídla naší společnosti:
  Hugo Freund & Co, s.r.o. – VRÁCENÍ
  Golčova 486, Kunratice, 148 00 Praha 4
  Způsob vrácení zboží: prostřednictvím České pošty (doporučujeme doporučeně, ne na dobírku; v případě zaslání zboží na dobírku nedojde k jeho převzetí) a/nebo prostřednictvím kteréhokoliv smluvního dopravce – kurýrní služby (např. PPL, DHL) a/nebo prostřednictvím služby Zásilkovny. Zboží vracíte na vlastní náklady.
  Způsob zaslání oznámení o odstoupení od smlouvy: vyplněný vzorový formulář o odstoupení od smlouvy nám můžete zaslat vytištěný a podepsaný spolu s vráceným zbožím na shora uvedenou korespondenční adresu anebo jako vyplněný a nepodepsaný na naší e-mailovou adresu: 8@hugofreund.com (do předmětu e-mailu prosím uveďte: VRÁCENÍ a číslo své objednávky).
 • V případě, že se rozhodnete nevyužít náš vzorový formulář pro odstoupení od smlouvy, použijte prosím jiné písemné oznámení o odstoupení od kupní smlouvy, které bude obsahovat všechny podstatné náležitosti (zejména: Vaše jméno a příjmení, korespondenční a e-mailová adresa, text s oznámením o odstoupení od kupní smlouvy, č. objednávky, sdělení Vašeho bankovního účtu, na který si přejete vrátit finanční prostředky a podpis).
  Finance Vám budou vráceny v termínu max. 14 dní od okamžiku zkontrolování Vámi zaslané zásilky. Finanční částka Vám bude vrácena stejným způsobem, jakým byla objednávka uhrazena. Pokud byla objednávka uhrazena na dobírku nebo platbou předem na účet, částka bude vrácena na číslo účtu uvedené ve formuláři/oznámení o odstoupení.
  Váš tým Hugo Freund & Co, s.r.o