Privacy Policy

Kdo je odpovědný za zpracování Vašich osobních údajů?

Správce:

HugoFreund.com Hugo Freund & Co. s.r.o.,IČO: 01688138, Golčova 486, Kunratice, 140 04, Praha, Czechia, („Správce“ nebo „my“)

Kontaktní údaje: [email protected]

Proč a jak jsou Vaše osobní údaje zpracovávány?

Účely zpracování:

Správce zpracovává Vaše osobní údaje

• v rozsahu uvedeném na smlouvě/reklamačním protokolu

• Vaší transakční historii, případně výsledky reklamačního řízení

• obchodní komunikaci a

• další údaje, které vědomě a dobrovolně poskytnete v rámci plnění jednotlivých zakázek (např. údaje o rodinných příslušnících nebo blízkých osobách)

pro následující účely:

• Příjem a vyřizování objednávek zákazníka a fakturace zákazníka

• Obchodní komunikace

• Plnění všech práv a povinností, které vyplývají ze smlouvy uzavřené mezi Správcem a Vámi

• Vyřizování uplatněných reklamací

• Ochrana práv Správce (např. vymáhání dlužných částek)

• Vedení účetnictví

• Přímý marketing včetně základní profilace a zasílání obchodních sdělení (např. zasílání novinek, slevových nabídek nebo pozvánek na marketingové akce) elektronickými prostředky (např. e-mail, SMS), pokud tento způsob marketingové komunikace předem neodmítnete

Osobní údaje jsou zpracovávány automatizovaně (v databázi zákazníků) i v papírové podobě.

Právní základ:

Správce je oprávněn zpracovávat Vaše osobní údaje bez souhlasu, neboť provádí zpracování, které je nezbytné pro plnění smlouvy uzavřené s Vámi a plnění zákonných povinností.

Poskytnutí osobních údajů je zákonným nebo smluvním požadavkem a bez těchto údajů nebude možné přijmout/vyřídit Vaši objednávku/zakázku nebo reklamaci.

Správce je oprávněn také zpracovávat Vaše osobní údaje z důvodu oprávněných zájmů správce (např. vymáhání pohledávek po zákaznících, obrana v soudních sporech).

Správce je dále oprávněn zpracovávat Vaše osobní údaje pro účely přímého marketingu na základě oprávněného zájmu správce, pokud nevznesete námitku proti tomuto zpracování.

Komu mohou bý t Va še údaje poskytnuty nebo zpřístupně ny?

Zpracovatelé :

Vaše osobní údaje jsou zpracovávány kromě našich zaměstnanců také třetími osobami, které Správce pověřil nebo pověří na základě smlouvy o zpracování osobních údajů.

Zpracovatele využíváme např. při naší obchodní, administrativní a marketingové činnosti, kdy spolupracujeme s naší spřízněnou společností Hugo Freund & Co. s.r.o. (Golčova 486, Kunratice, 148 00 Praha 4), která může osobní údaje sdílet s dalšími zpracovateli (např. IT firma, marketingová agentura).

Další příjemci:

Vaše osobní údaje mohou být poskytnuty dalším třetím osobám v případě, že zpřístupnění představuje povinnost stanovenou zákonem (např. orgány činné v trestním řízení, soudy) nebo jsou osobní údaje zpřístupněny z důvodu ochrany práv správce (např. advokáti), případně při doručování písemné komunikace (např. Česká pošta, s.p., tiskárna). Na základě Vaší žádosti mohou být Vaše údaje předány také jinému partneru firmy Hugo Freund & Co. s.r.o..

Mohou být osobní údaje předány do zemí mimo EHP?

Vaše osobní údaje nebudou předávány mimo Evropskou unii, resp. Evropský hospodářský prostor.

Jak dlouho budeme Vaše osobní údaje uchová vat?

Osobní údaje (kontakty, nákupní historie, obchodní a marketingová komunikace) budou uchovávány po dobu trvání činnosti Správce, pokud nevznesete námitku proti zpracování pro účely přímého marketingu.

V případě, že vznesete námitku proti přímému marketingu, budeme Vaše osobní údaje uchovávat nejdéle po dobu 5 kalendářních let od posledního obchodního kontaktu s Vámi.

Daňové doklady a účetní záznamy budou uchovávány po dobu stanovenou příslušnými právními předpisy (nejdéle 10 let od konce účetního období).

Jaká máte práva?

• Právo na informace o zpracování Vašich osobních údajů

• Právo na přístup k osobním údajům včetně práva na kopii Vašich osobních údajů a na přenositelnost Vašich osobních údajů k jinému správci

• Právo na opravu osobních údajů

• Právo na výmaz (pokud bude vznesena námitka proti přímému marketingu nebo uplyne doba pro uchování osobních údajů)

• Právo na omezení zpracování (pokud zpochybníte přesnost zpracovávaných osobních údajů, budete požadovat omezení zpracování místo výmazu osobních údajů nebo uplatníte námitku proti zpracování z důvodu oprávněného zájmu správce)

PROTI ZPRACOV ÁNÍ OSOBNÍ CH ÚDAJŮ PRO ÚČ ELY P ŘÍM É HO MARKETINGU M ŮŽ ETE KDYKOLI VZN É ST N ÁMITKU A OSOBNÍ ÚDAJE BUDOU VYMAZÁNY A SKARTOVÁ NY (POKUD NEBUDE M ÍT SPRÁ VCE JIN Ý DŮ VOD PRO JEJICH ZPRACOV ÁNÍ).

PROTI ZPRACOV ÁNÍ OSOBNÍ CH ÚDAJŮ Z DŮ VODU JIN Ý CH OPR ÁVNĚNÝ CH Z ÁJMŮ SPRÁ VCE M ŮŽETE TAK É KDYKOLI VZN É ST N ÁMITKU A OSOBNÍ ÚDAJE BUDOU VYMAZÁNY, POKUD SPRÁVCE NEPROKÁŽ E Z ÁVAŽN É OPRÁVNĚN É  VODY PRO ZPRACOV ÁNÍ , KTER É PŘEVAŽUJÍ NAD VAŠ IMI Z Á JMY NEBO PR Á VY.

Veškeré své žádosti podávejte prostřednictvím výše uvedených kontaktních údajů.

Dále máte právo kdykoli se obrátit se svým podnětem nebo stížností na Úřad pro ochranu osobních údajů (www.uoou.cz).