Terms and Conditions

obchodní společnosti Hugo Freund & Co. s.r.o., se sídlem Golčova 486, Kunratice, 148 00 Praha 4, IČO: 016 88 138, zapsané v obchodním rejstříku vedeného Městským soudem v Praze pod sp. zn. C 210397 (dále jen „Společnost“) pro prodej zboží a služeb prostřednictvím on-line obchodu umístěného na internetové adrese www.hugofreund.com

1. Základní ustanovení

1.1. Tyto všeobecné obchodní podmínky (dále jen „V OP “) upravují v souladu s ustanovením § 1751 odst. 1 zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník (dále jen „obč anský zákoník“) vzájemná práva a povinností vznikající mezi Společností – prodávajícím a jinou fyzickou osobou – zákazníkem (dále jen „Zákazník“), v souvislosti nebo na základě kupní smlouvy (dále jen „Smlouva“ nebo „ kupní smlouva“) uzavírané mezi Společností a Zákazníkem (dále společně jako „Smluvní strany“), který si prostřednictvím portálu www.hugofreund.com (dále jen “ Portál”), hodlá zakoupit u Společnosti zboží a/nebo službu (dále jen „Zboží“). Společnost prostřednictvím Portálu prodává zejména šperky, investiční slitky drahých kovů a drahé kameny.

1.2. VOP se nevztahují na případy, kdy osoba, která má v úmyslu nakoupit Zboží od Společnosti, je právnickou osobou či osobou, jež jedná při objednání Zboží v rámci své podnikatelské činnosti nebo v rámci svého samostatného výkonu povolání.

1.3. Pokud Společnost nabízí Zákazníkům jakoukoli akci, která má nebo bude mít vlastní podmínky, mají podmínky této akce přednost před VOP, pokud by však jakékoli ujednání z podmínek akce bylo neplatné nebo nevymahatelné, užije se ujednání VOP namísto ujednání z takové akce. Akce může být omezena časově a/nebo množstvím prodaného Zboží, případně může mít i jiné další podmínky a omezení. Společnost je oprávněna takovou akci kdykoli zrušit.

1.4. Společnost může znění VOP jednostranně měnit či doplňovat. Tímto ustanovením nejsou dotčena práva a povinností vzniklá po dobu účinnosti předchozího znění VOP. Společnost informuje Zákazníky o změně VOP, případně jiným vhodným způsobem tak, aby se s aktuálním zněním VOP Zákazník mohl bez nepřiměřených obtíží seznámit. Zákazník má vždy možnost seznámit se s aktuálním zněním VOP na Portálu před odesláním konkrétní objednávky a uzavřením kupní smlouvy. Zákazník, který uzavírá Smlouvu, s novým zněním VOP souhlasí.

1.5. Ustanovení těchto VOP jsou nedílnou součástí Smlouvy. VOP jsou vyhotoveny v českém, anglickém a ruském jazyce a kupní smlouvu lze uzavřít též jen v českém, anglickém a ruském jazyce. Kupní smlouva je Společností archivována za účelem jejího řádného plnění a není přístupná třetím stranám.

1.6. Zákazník je vázán ustanoveními VOP okamžikem odeslání objednávky, kterým ztvrzuje své seznámení a svůj souhlas s nimi.

1.7. Kupní smlouva je uzavřena akceptací návrhu na uzavření kupní smlouvy ze strany Společnosti, přičemž za akceptaci se považuje odeslání Zboží Společností Zákazníkovi nebo výslovná akceptace Společnosti prostřednictvím emailu.

1.8. Ceny Zboží a služeb (např. poštovné) uvedené na Portálu jsou v EUR včetně příslušné sazby DPH dle platné legislativy. Zákazník bere výslovně na vědomí, že cena Zboží je pouze orientační a může se změnit, a to buď v závislosti na individuálním zadání Zákazníka při zakázkové výrobě v případě šperků nebo v návaznosti na změnu ceny drahých kovů, zejména v případě nákupu investičních slitků.

1.9. Platba v CZK je možná pouze po předchozí domluvě, bližší pravidla pro platbu v CZK jsou vedeny v čl. 2.3 těchto VOP.

1.10. Výslovně upozorňujeme, že ceny uvedené na portálu jsou průběžně několikrát denně aktualizovány s ohledem na vývoj ceny zlata, platiny a stříbra Ag na světových trzích a jsou platné, když je e-shop otevřen. Mimo provozní dobu jsou ceny pouze informativní a nelze provádět on-line objednávky. Provozní doba e-shopu je po – pá, 8:00 – 17:00.

1.11. Zákazník souhlasí s použitím komunikačních prostředků na dálku při uzavírání kupní smlouvy. Náklady vzniklé Zákazníkovi při použití komunikačních prostředků na dálku v souvislosti s uzavření kupní smlouvy (náklady na internetové připojení, telefonní hovory) si hradí Zákazník sám.

1.12. Veškerá prezentace Zboží umístěná na Portálu je informativního charakteru a Společnost není povinna uzavřít kupní smlouvu týkající se tohoto Zboží.

1.13. Společnost je oprávněna prodej Zboží na Portálu kdykoli ukončit.

1.14. Společnost si zakládá na příznivých cenách Zboží, čehož ovšem může docílit pouze tehdy pokud sníží související logistické náklady na minimum. Z toho důvodu Společnost skladuje zboží v zahraničí, obvykle v zemi původu. Doba doručení u některého typu zboží může být i delší než 6 týdnů.

2. Platební podmínky

2.1. Cenu Zboží a případné další náklady spojené s dodáním Zboží dle kupní smlouvy může Zákazník uhradit následujícími způsoby:

2.1.1. v hotovosti na výdejnách Společnosti;

2.1.2. bezhotovostně převodem na účet Společnosti;

2.1.3. bezhotovostně platební kartou;

2.1.4. bezhotovostně prostřednictvím platební brány Comgate;

2.1.5. po předchozí domluvě také zlatem.

2.2. U veškerého Zboží je Zákazník povinen uhradit Společnosti předem zálohu na cenu Zboží, a to v plné výši, tj. ve výši 100 % ceny objednaného Zboží. Společnost zasílá po převzetí zásilky Zákazníkem fakturu e-mailem.

2.3V případě dohodnuté platby v CZK, souhlasí zákazník s tím, že předem uhradí plnou cenu objednaného zboží vč. případného DPH plus 10 % navíc pro případ pohybu měnového kurzu CZK/EUR. Související kurzové riziko nese zákazník, přičemž toto bude vyúčtováno při dodání zboží a případný rozdíl bude vrácen.

2.4Společnost důrazně upozorňuje a Zákazník výslovně akceptuje následující:

2.4.1. pokud na Portálu není uvedeno jinak, jsou šperky vždy vyráběny na zakázku dle specifikace Zákazníka, a proto je cena, velikost, váha, případně další specifikace šperku, které jsou uvedeny na Portálu, pouze orientační a mohou se pro konkrétní šperk individualizovaný pro Zákazníka měnit;

2.4.2. v případě objednání šperku s individuálními parametry dle přání Zákazníka (tj. zakázková výroba), mohou se parametry šperku (dle množství použitého materiálu a způsobu zpracování) změnit, jakož i jeho cena, a to až 30 %. Zákazník je z tohoto důvodu povinen neprodleně uhradit na výzvu Společnosti doplatek zálohy na cenu šperku, resp. doplatek ceny šperku, a to do výše max. 30 % ceny šperku uvedené na Portálu;

2.4.3. v případě, že nákupní cena drahých kovů, které tvoří objednaný investiční slitek, za něž Společnost drahé kovy nakupuje, se od okamžiku objednávky do okamžiku zpracování (které probíhá obvykle v pracovní dny mezi 8:00-10:00) zvýší, zvýší se o tento rozdíl a o příslušné náklady na dopravu a pojištění také kupní cena Zboží – v takovém případě Společnost Zákazníka o zvýšení ceny Zboží informuje telefonicky,, přičemž bude-li Zákazník se zvýšením ceny Zboží souhlasit, je povinen tento svůj souhlas neprodleně (nejpozději do 1 hodiny od telefonátu) potvrdit prostřednictvím e-mailu. Pokud zákazník nesouhlasí s navýšením ceny v případě popsaném v tomto odstavci, je rovněž povinen tuto skutečnost sdělit prostřednictvím e-mailu Společnosti, přičemž v případě, že již uhradil zálohu, na kupní cenu objednávka (případně kupní smlouva) v části týkající se Zboží, jehož cena se zvýšila, se ruší a Společnost vrátí uhrazenou zálohu (případně kupní cenu), resp. její část, zpět Zákazníkovi na účet, z nějž byla uhrazena, případně na účet, který Zákazník Společnosti současně s odmítnutím navýšení ceny Zboží sdělí. V případě, že nastane skutečnost, s níž bude spojena povinnost Společnosti vrátit Zákazníkovi platbu či její část, je tato povinnost splněna, pokud peníze budou odeslány z bankovního účtu Společnosti nejpozději sedmý (7.) pracovní den od doručení odmítnutí navýšení ceny.

2.4.4. Společnost výslovně upozorňuje, že fixovat kupní cenu Zboží-investičního slitku lze až v okamžiku, kdy je záloha na kupní cenu připsána na bankovním účtu Společnosti. Pokud se kupní cena Zboží-investičního slitku od okamžiku objednávky do okamžiku připsání zálohy na bankovní účet Společnosti zvýší, bude postupováno obdobně jako dle čl. 2.3.3. těchto VOP.

2.4.5. Jakékoli bankovní poplatky spojené s kurzovními převody zapříčiněné zákazníkem (např. platba v nesprávné měně), jdou na vrub zákazníka a zákazník je pak povinen částku případně poníženou o takový poplatek doplnit. Nelze fixovat kupní cenu Zboží-investičních slitků, nebude-li připsána záloha na kupní cenu v plné výši na bankovním účtu Společnosti.

3. Přeprava a dodání Zboží

3.1. Zákazník bere na vědomí, že dodací lhůta, vzhledem k povaze Zboží nabízeného na Portálu, může činit až 30 dní, přičemž může být i delší – v takovém případě bude tato informace uvedena u konkrétního Zboží na Portálu.

3.2. Náklady na poštovné a balné nese Zákazník dle způsobu, který zvolil při objednání Zboží. Tyto náklady se řídí cenami uvedenými na Portálu, resp. v případě nákupu investičních slitků i cenami sdělenými Společností v informativním e-mailu po objednání Zboží v souvislosti s pohybem ceny drahých kovů na komoditní burze.

3.3. Je-li Společnost podle kupní smlouvy povinna dodat Zboží na místo určené Zákazníkem v objednávce, je Zákazník povinen převzít Zboží při dodání. Při převzetí Zboží od přepravce je Zákazník povinen zkontrolovat neporušenost obalů Zboží a v případě jakýchkoli závad toto neprodleně oznámit přepravci. V případě shledání porušení obalu svědčící o neoprávněném vniknutí do zásilky nemusí Zákazník zásilku od přepravce převzít. Společnost či přepravce neodpovídá za případné škody vzniklé z důvodu převzetí Zboží neoprávněnou osobou na adrese doručení.

3.4. V případě, že je z důvodů na straně Zákazníka nutno Zboží doručovat opakovaně nebo jiným způsobem než bylo uvedeno v objednávce, je Zákazník povinen uhradit náklady spojené s opakovaným doručováním Zboží, resp. náklady spojené s jiným způsobem doručení.

4. Odstoupení od Smlouvy

4.1. Zákazník má v souladu s § 1829 odst. 1 občanského zákoníku právo od kupní smlouvy odstoupit bez udání důvodu, a to do čtrnácti (14) dnů od převzetí Zboží. Odstoupení od kupní smlouvy musí být Společnosti odesláno v této lhůtě prostřednictvím následujícího e-mailu: [email protected] a Zákazník může využít vzorový formulář poskytovaný Společností, jenž tvoří přílohu VOP.

4.2. V případě odstoupení od smlouvy se kupní smlouva od počátku ruší. Zboží musí být Společnosti vráceno do čtrnácti (14) dnů od odstoupení od smlouvy Zákazníkem. Odstoupí-li Zákazník od smlouvy, nese Zákazník náklady spojené s navrácením Zboží (např. přepravu) a to i v případě, kdy Zboží nemůže být vráceno pro svou povahu obvyklou poštovní cestou. Vracené Zboží musí být doručeno na adresu sídla Společnosti.

4.3. V případě odstoupení od smlouvy vrátí Společnost peněžní prostředky přijaté od Zákazníka do čtrnácti (14) dnů od odstoupení od kupní smlouvy Zákazníkem, a to stejným způsobem, jakým je od Zákazníka přijal, pokud se se Zákazníkem výslovně nedomluví na jiném způsobu, kterým Zákazníkovi nevzniknou žádné další náklady. Společnost není povinna vrátit přijaté peněžní prostředky Zákazníkovi dříve, než jí Zákazník Zboží vrátí. Vrácení peněžních prostředků se vztahuje pouze na Zboží, nikoliv na případnou související službu.

4.4. V souladu s § 1837 občanského zákoníku nemůže Zákazník odstoupit zejména smlouvy.

4.4.1. o dodávce zboží, které bylo upraveno podle přání Zákazníka nebo pro jeho osobu (zakázková výroba);

4.4.2. o dodávce zboží, které podléhá rychlé zkáze, jakož i zboží, které bylo po dodání nenávratně smíseno s jiným zbožím;

4.4.3. o dodávce zboží v uzavřeném obalu, které Zákazník z obalu vyňal a z hygienických důvodů jej není možné vrátit;

4.4.4. o dodávce zboží nebo služby, jejichž cena závisí na výchylkách finančního trhu nezávisle na vůli Společnosti a k němuž může dojít během lhůty pro odstoupení od smlouvy.

4.5. Pro vyloučení pochybností Společnost zdůrazňuje a Zákazník bere na vědomí, že v souladu občanským zákoníkem, jakož i s výše uvedeným, nelze odstoupit od kupní smlouvy o dodání Zboží-šperků, které byly upraveny na přání Zákazníka, ani od kupní smlouvy o dodání Zboží-investičních slitků.

4.6. Zákazník bere na vědomí, že pokud bude vrácené Zboží poškozeno, opotřebeno či částečně spotřebováno, má Společnost nárok na úhradu škody vzniklé na Zboží a je oprávněna tento nárok jednostranně započíst proti nároku Zákazníka na vrácení kupní ceny.

4.7. Je-li společně se Zbožím poskytnut Zákazníkovi dárek, je darovací smlouva mezi Společností a Zákazníkem uzavřena s rozvazovací podmínkou, že dojde-li k odstoupení od kupní smlouvy Zákazníkem, pozbývá darovací smlouva účinnosti a Zákazník je povinen spolu se Zbožím Společnosti vrátit i poskytnutý dárek.

5. Práva z vadného plnění

5.1. Společnost odpovídá Zákazníkovi za to, že Zboží při převzetí nemá vady a že v době kdy Zákazník Zboží převzal:

5.1.1. má Zboží vlastnosti, které si strany ujednaly, a chybí-li ujednání, má takové vlastnosti, které Společnost nebo výrobce popsal nebo které Zákazník očekával s ohledem na povahu Zboží a na základě reklamy jimi prováděné;

5.1.2. se Zboží hodí k účelu, který pro jeho použití Společnost uvádí nebo ke kterému se Zboží tohoto druhu obvykle používá;

5.1.3. Zboží odpovídá jakostí nebo provedením smluvenému vzorku nebo předloze, byla-li jakost nebo provedení určeno podle smluveného vzorku nebo předlohy;

5.1.4. je Zboží v odpovídajícím množství, míře nebo jakosti;

5.1.5. Zboží vyhovuje požadavkům právních předpisů.

5.2. Ustanovení uvedená v čl. 5.1. těchto VOP se nepoužijí u Zboží prodávaného za nižší cenu na vadu, pro kterou byla nižší cena ujednána. U použitého Zboží na vadu odpovídající míře používání nebo opotřebení, kterou Zboží mělo při převzetí Zákazníkem, nebo vyplývá-li to z povahy Zboží.

5.3. Odpovědnost Společnosti za vady se nevztahuje na mechanická poškození a znehodnocení Zboží nevhodným zacházením, jímž se rozumí zejména zacházení v rozporu s pokyny popsanými v čl. 3 a 4 těchto VOP. Vadou nejsou ani jevy popsané v č1. 2 těchto VOP.

5.4. Vadu Zboží zhotoveného na zakázku a vadu provedené opravy a úpravy je Zákazník povinen reklamovat bez zbytečného odkladu poté kdy ji zjistil, resp. při dostatečné péči a včasné prohlídce zjistit mohl, nejpozději však do dvou let od převzetí Zboží Zákazníkem.

5.5. Je-li vadné plnění podstatným porušením Smlouvy, má Zákazník právo:

5.5.1. na odstranění vady dodáním nové věci bez vady nebo dodáním chybějící věci;

5.5.2. na odstranění vady opravou věci, je-li vada odstranitelná;

5.5.3. na přiměřenou slevu z kupní ceny;

5.5.4. na odstoupení od Smlouvy.

5.6. Zákazník sdělí Společnosti, jaké právo si zvolil při oznámení vady nebo bez zbytečného odkladu po oznámení vady. Provedenou volbu nemůže Zákazník měnit bez souhlasu Společnosti.

5.7. Práva z vadného plnění uplatňuje Zákazník u Společnosti na adrese sídla Společnosti.

5.8. K mimosoudnímu řešení spotřebitelských sporů ze Smlouvy je příslušná Česká obchodní inspekce, se sídlem Štěpánská 567/15, 120 00 Praha 2, IČ: 000 20 869, internetová adresa: www.coi.cz. Platformu pro řešení sporů on-line nacházející se na internetové adrese http://ec.europa.eu/consumers/odr je možné využít při řešení sporů mezi Společností a Zákazníkem z kupní smlouvy.

5.9. Náklady spojené s doručením vadného Zboží hradí Zákazník. Při uznání vadného Zboží, náklady hradí Společnost.

5.10. K řádnému uplatnění reklamace je třeba předložit doklad o nákupu/kupní smlouvu a uplatnit reklamaci včas.

5.11. Společnost je povinna posoudit/vyřídit vadné Zboží do 30 dnů od doručení vadného Zboží Zákazníkem na určenou adresu.

5.12. Společnost rozhodne o reklamaci ihned, ve složitých případech do tří pracovních dnů. Do této lhůty se nezapočítává doba přiměřená podle druhu Zboží či služby potřebná k odbornému posouzení vady. Reklamace včetně odstranění vady musí být vyřízena bez zbytečného odkladu, nejpozději do 30 dnů ode dne uplatnění reklamace. Reklamace se považuje za vyřízenou dnem uvedeným v e-mailové zprávě, jíž Společnost oznámí Zákazníkovi ukončení reklamačního řízení, i když si Zákazník Zboží v uvedený termín nevyzvedne.

6. Použité materiály a související upozornění

6.1. Šperky jsou vyráběny ze zlata a drahých kovů, diamantů, drahých kamenů, případně přírodních perel. Všechny materiály použité pro jejich výrobu procházejí pečlivou kontrolou kvality.

6.2. Při nošení šperku se u některých lidí může objevit alergická reakce na zlato a drahé kovy, která se projevuje zejména změnou barvy kůže nebo vyrážkou v okolí místa nošení. Tento jev není způsoben vadou materiálu nebo šperku a Společnost za něj nenese žádnou zodpovědnost. V případě výskytu alergie doporučujeme navštívit lékaře.

6.3. Vlivem vnějších vlivů působících na šperk může dojít k tomu, že některé jeho části dočasně změní svoji původní barvu. Příčinou mohou být například čisticí prostředky, kosmetické přípravky, ale i Váš aktuální zdravotní stav či Vámi užívané léky. Ani v tomto případě se nejedná o vadu šperku a důvod k reklamaci. Pro uvedení šperku do původního stavu stačí nechat jej u Společnosti odborně vyčistit.

7. Správné zacházení se šperky

7.1. Šperk je křehký umělecký předmět, který může být nežádoucím zacházením nevratně poškozen. S ohledem na to Vám důrazně doporučujeme dbát při jeho nošení a dalším zacházení s ním níže uvedených pokynů.

7.2. Šperk odkládejte při jakékoli náročnější domácí práci či fyzické aktivitě. Vyhnete se tak mechanickému či chemickému poškození šperku, zejména poškrábání, přetržení řetízku, uštípnutí nebo vypadnutí kamene z důvodů poškození obruby a krapen, které drží kámen na svém místě.

7.3. Šperky nevystavujte působení chemických látek, čisticích prostředků a kosmetických přípravků, jako jsou např. lak či barva na vlasy. Šperkům také nesvědčí chlorovaná, slaná či silně mineralizovaná voda. Šperk chraňte také před náhlými změnami teplot. Šperky nevystavujte ultrazvukovým vlnám. Šperky s opálem nevystavujte vlhku.

7.4. Na noc doporučujeme šperky sundat a odkládat je stranou. Zabráníte tím nechtěnému poškození šperku během spánku.

7.5. Šperky ukládejte tak, abyste zabránili jejich kontaktu s tvrdými, drsnými a ostrými předměty včetně kontaktu mezi jednotlivými šperky samotnými. Předejdete tak jejich poškrábání či jinému poškození. Doporučujeme je odkládat do originální krabičky, šperkovnice nebo do měkkého látkového sáčku.

7.6. Šperky jsou vhodné pro děti od 3 let věku. To platí i pro dětské šperky. Předškolní děti nikdy nenechávejte se šperky bez dozoru. Obsahují malé části, které mohou být polknuty nebo vdechnuty.

7.7. Aby si šperk zachoval stále svůj původní vzhled a vlastnosti, doporučujeme nechat ho jednou ročně odborně vyčistit. Šperk zakoupený u Společnosti lze nechat jednou ročně u Společnosti vyčistit zdarma.

7.8. Tyto pokyny se přiměřeně vztahují i na jiné Zboží nabízené na Portálu, než jsou šperky.

8. Ochrana osobních údajů

8.1. Osobní údaje Zákazníka získané v rámci uzavření a plnění kupní smlouvy či smlouvy o dílo, v souvislosti s nimi či poskytnuté Společnosti jinak, bude Společnost zpracovávat v souladu s nařízením EU č. 2016/679.

9. Závěrečná ustanovení

9.1. Právní vztahy kupní smlouvou a/nebo smlouvou o dílo a/nebo těmito VOP neupravené se řídí obecně závaznými právními předpisy České republiky zejména občanským zákoníkem.

9.2. Tyto VOP nabývají účinnosti dne 8.3.2022.